SPLOŠNI POGOJI

Osnovne informacije

Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.

Stroški odpovedi na www.holidaysinslovenia.eu

Za rezervacije na www.holidaysinslovenia.eu veljajo naslednji stroški odpovedi:

Po svoje:

 • brezplačno do 15 dni pred prihodom
 • 50 % 14-6 dni pred prihodom
 • 100 % 5-0 dni pred prihodom

Vip ture:

 • 100 € do 15 dni pred prihodom
 • 100 % 14-0 dni pred prihodom

Splošni pogoji za potovanja na www.holidaysinslovenia.eu Organizator: Turistična agencija Sonček d.o.o., Maribor, Slovenija

SPLOŠNA DOLOČILA

 • Turistična agencija Sonček d. o. o., Maribor (v nadaljevanju agencija) prodaja paketna potovanja, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, potovalne storitve drugih ponudnikov in paketna potovanja drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščenega prodajalca.
 • Sestavni del pogodbe o potovanju so tudi program potovanja oz. katalog in cenik organizatorja s splošnimi pogoji organizatorja potovanja.

PRIJAVE

 • Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč tako glede njega samega kot glede ostalih udeležencev, v korist katerih sklepa pogodbo (v nadaljevanju sopotnik). Sopotnik je v vsakem primeru tretji iz pogodbe v korist tretjega, ki jo ureja Obligacijski zakonik, svoja upravičenja iz pogodbe pa uresničuje izključno preko potnika, ki je z agencijo sklenil pogodbo.
 • Potnik se je pred sprejemom ponudbe dolžan skrbno seznaniti z vsemi njenimi elementi in z vsemi opozorili, ki mu jih posreduje agencija, drugi ponudnik potovalnih storitev oz. drugi organizator paketnega potovanja.
 • Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika ter podatke o njegovem rojstvu in prebivališču oz. imena in priimke sopotnikov.
 • Upoštevaje dejstvo, da so ti splošni pogoji, navodila za potovanje in določila posebnih pogojev oz. ponudbe objavljeni na spletni strani agencije, šteje, da je potnik v primeru telefonskega ali internetnega sprejema ponudbe agencije sprejel določila teh Splošnih pogojev, posebnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko ali po spletu naročil turistični aranžma oz. potovanje. Glede na njegovo obvezo iz druge alineje te točke tudi šteje, da je agencija potniku na pravi način pravočasno posredovala vsa predpisana opozorila.
 • Pogodba šteje za sklenjeno z dnem ustne potrditve potnikovega sprejema ponudbe agencije, ki jo agencija udejanji s svojim podpisom na pogodbi o potovanju oz. v primeru telefonske ali internetne prodaje z dnem, ko agencija pošlje pisno potrditev potnikovega sprejema ponudbe agencije potniku, pri čemer je agencija dolžna potniku ob potrditvi izdati oz. posredovati potrdilo o potovanju.

VPLAČILA

 • V primeru potnikovega telefonskega ali internetnega sprejema ponudbe agencije je njegovo takojšnje plačilo pogoj za rezervacijo potovalne storitve, razen v kolikor z agencijo ni dogovorjen drugačen plačilni rok, ki je v vsakem primeru bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, ko potnik ne plača v tem roku, šteje, da je pogodba razvezana po samem zakonu. Enako velja v primeru, ko potnik z namenom plačila potovanja ob takšni prijavi agenciji posreduje številko svoje kreditne kartice, če plačilo ni odobreno s strani potnikove banke ali bančnega operaterja.
 • V primeru drugih načinov sprejema ponudbe agencije potnik plača, v kolikor z agencijo ni dogovorjeno drugače, 30 % pogodbene vrednosti ob prijavi, preostalih 70 % pa najkasneje 15 dni pred dnem pričetka potovanja.
 • Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi organizatorja potovanja oz. ponudnikov potovalnih storitev ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše prijavnico. V kolikor organizator potovanja oz. ponudnik potovalnih storitev takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi, šteje pogodba za sklenjeno s trenutkom potnikovega podpisa prijavnice in na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oz. pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.
 • Posebni akcijski darilni boni in akcijske ponudbe, ki jih agencija podarja ali nudi, se upoštevajo le ob nakupu novih potovalnih storitev in jih ni mogoče unovčiti za poravnavo obveznosti po že sklenjenih pogodbah.
 • Dejstvo plačila s kreditno kartico po sopotniku ali tretji osebi z namenom delnega ali popolnega plačila po tej pogodbi o potovanju vzpostavlja solidarno plačilno obveznost takega plačnika glede obveznosti po pogodbi in teh splošnih pogojih, a le do višine plačila.
 • Agencija lahko v primeru, ko je v tem poglavju zaradi potnikovega neplačila določena razveza pogodbe, pogodbo vzdrži v veljavi, kar izkaže z izročitvijo potovalnih dokumentov potniku, s čimer tudi šteje, da potnika poziva k takojšnji izpolnitvi njegovih obveznosti po njej.

PRIJAVNINA, CENE IN POMOČ PRI PRIDOBITVI VIZUMOV

 • Ob sklenitvi pogodbe agencija obračuna prijavnino v višini 30 €. Za takojšnja plačila se na znesek prijavnine odobrava 33,33% popust. Za aranžmaje do 100 € znaša prijavnina 10 €.
 • Naknadne spremembe (imen, števila potnikov, terminov, nastanitve in podobno), če so sploh še možne, agencija zaračunava po ceniku organizatorja oz. ponudnikov potovalnih storitev z dodatkom svojih stroškov 10 € po potniku.
 • Kadar organizator v programu objavi več cen za različno število udeležencev, je potnik dolžan plačati kupnino glede na končno število udeležencev. Ob prijavi se potniku obračuna nižja oziroma višja cena, odvisno od ponudnika. Če število potnikov po programu za nižjo ceno ni doseženo, je potnik dolžan na poziv organizatorja potovanja najkasneje do dne pred pričetkom potovanja doplačati v programu navedeno razliko. V primeru obračunane višje cene in doseganja števila potnikov za nižjo ceno, se potniku razlika vrne najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu organizatorjevega poročila o končnem številu udeleženih potnikov, če pa je sama organizator, je to dolžna storiti do dne potovanja.
 • Potnik lahko za pomoč pri pridobitvi vizumov za vstop v tujo državo zaprosi tudi agencijo. V primeru sprejema takega naročila agencija zaračunava posredovanje pri izdelavi vizumov. Višina stroškov posredovanja pri pridobitvi vizuma, njegove izdaje in ostalih stroškov v zvezi s tem je odvisna od države, v katero se potuje. Strošek posredovanja znaša 25 € po vizumu in ne vključuje stroškov izdelave vizuma. Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, ki služijo za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, agencija ne odgovarja. Stroškov pridobitve vizumov iz te alineje agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi v prejšnjem stavku navedenih zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.

DRUGE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA POTOVANJA

 • Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to, ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje.
 • Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu s pogodbo o paketnem potovanju, organizator potovanja odpravi neskladnosti, razen če to ni mogoče, če bi to povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemer se upošteva obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo.
 • Če organizator potovanja v razumnem roku, ki ga določi potnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potnik, razen v primerih iz prejšnjega odstavka, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potniku ni treba določiti razumnega roka za odpravo neskladnosti, če je neskladnost takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj, ali če organizator potovanja neskladnosti noče odpraviti.
 • Kadar organizator potovanja po začetku turističnega paketa ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, vključno s povratkom, potniku brez plačila dodatnih stroškov za nadaljnjo izvedbo turističnega paketa ponudi ustrezne nadomestne potovalne storitve, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih. Kadar je posledica predlaganih nadomestnih potovalnih storitev turistični paket nižje kakovosti, kot je naveden v pogodbi o paketnem potovanju, organizator potovanja ustrezno zniža ceno turističnega paketa.

Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potnika, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, stroške potrebne nastanitve, ki je po možnosti enakovredne kategorije, kot je dogovorjena v pogodbi o paketnem potovanju, krije organizator potovanja za število nočitev, kot jih določajo zakon oz. posebni predpisi Evropske unije.

OSTALE POTNIKOVE PRAVICE

 • Sklenitelj pogodbe o paketnem potovanju lahko kadarkoli odstopi od nje in se s tem odpove potovanju, opustitev koristi morebitnih sopotnikov iz nje posledično v celoti sodijo v njegovo sfero.
 • V primeru odpovedi potovanja potnika bremenijo stroški odpovedi; če gre za paketno potovanje, ki ga organizira agencija, so ti določeni v 2. delu teh splošnih pogojev v poglavju POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA.
 • Potnik se lahko izogne stroškom odpovedi zaradi posebej utemeljenih razlogov iz njegove sfere, ki so nastali po sklenitvi pogodbe o potovanju in pred njegovim pričetkom, in ki bi ga odvrnili od sklenitve, ko bi obstajali že tedaj, z vplačilom Zavarovanja odpovedi, ki ga izvede sočasno z rezervacijo. Potnik naj pri tem upošteva, da so zavarovalni primeri iz tega naslova zelo omejeni in natančno določeni v splošnih pogojih Zavarovalnice, s katerimi se mora seznaniti pred naročilom sklenitve tega zavarovanja, ki ga zanj opravi agencija, in ki so razvidni iz povzetka zavarovalnega kritja na njeni spletni strani. Dejstvo potrebne seznanjenosti s temi pogoji potnik potrdi z naročilom agenciji sklenitve tega zavarovanja zanj.
 • Višina premije je navedena v prej navedeni brošuri. V primeru potnikovega uspešnega sklicevanja na obstoj zavarovalnega primera znašajo administrativni stroški obdelave njegovega tozadevnega zahtevka, ki ga bremenijo, med 20 in 50 €, zavarovalna vsota pa ne zajema niti stroškov prijavnine niti stroškov sklenitve takega zavarovanja.
 • Potnik v zavarovalnem primeru uveljavlja plačilo zavarovalnine z obrazcem zavarovalnice, ki mora biti z njegove strani in s strani njegovega zdravnika pravilno in popolno izpolnjen, pri čemer od agencije nima pravice zahtevati, da naj ta obrazec v njegovem imenu posreduje zavarovalnici. V kolikor agencija ugodi njegovi prošnji za takšno pošiljatev, šteje, da je potnik pristal na seznanitev agencije s konkretnimi razlogi njegove odpovedi potovanja.
 • Potnik ima samo v primeru paketnega potovanja pravico zahtevati prenos na drugega, pri čemer mora poskrbeti, da organizatorjevo prodajno službo ta njegova zahteva doseže najkasneje 7 dni pred dnem začetka potovanja. V izogib zamudi tega roka in posledični izgubi te pravice naj potnik upošteva običajni delovni čas te službe med 9.00 in 13.00, ob petkih pa do 12.00.
 • Potnik je upravičen od organizatorja potovanja zahtevati ustrezno pomoč pri svojih težavah med potovanjem, ki mu jo je ta dolžan nuditi brez nepotrebnega odlašanja z zagotavljanjem ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti in o konzularni pomoči, s pomočjo pri zagotavljanju sredstev za komuniciranje na daljavo in pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmajev.
 • Če organizator potovanja neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko potnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, o tem je dolžan organizatorja potovanja obvestiti nemudoma.
 • Potnik lahko nadomestne potovalne storitve, ki mu jih ponudi organizator potovanja, ko po njegovem začetku ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, zavrne le, če niso primerljive z navedenimi v pogodbi o paketnem potovanju ali če je organizatorjeva ponudba znižanja cene neustrezna, soglasja o primernosti tega znižanja pa ni mogoče doseči.
 • Če posamezne potovalne storitve paketnega potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti organizatorja paketnega potovanja oz. ponudnika, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, potnik zahteva njihovo zagotovitev od naslovnika, o katerem je obveščen z opozorilom pred sklenitvijo pogodbe. Če je tak organizator oz. ponudnik agencija, se potniki v takem primeru obrnejo na družbo Custos Bono, jamstvo za organiziranje potovanj ZTAS, d.o.o., na naslov Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, telefon + 386 70 822 812 ali elektronski naslov infocustosbono@gmail.com, pri kateri agencija zagotavlja to potnikovo varstvo.

OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

 • Potnik je dolžan pred sklenitvijo pogodbe podrobno preučiti organizatorjev program, ki mu je na voljo v pisni ali v elektronski obliki, in se v primeru opustitve te obveze ne more uspešno sklicevati na kakršnokoli informacijo, pridobljeno kjerkoli ali od kogarkoli, ki bi organizatorju nalagala širše ali drugačne obveznosti, kot izhajajo iz njegovega programa potovanja. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe organizatorjeve obveznosti iz programa ne bi bile v celoti jasne, se je glede tega pred sklenitvijo pogodbe dolžan obrniti neposredno nanj.
 • Potnik je dolžan upoštevati informacije o vizumih oz. vstopno izstopnih režimih, ki veljajo v drugih državah, o morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in o zdravstvenih ter ostalih formalnostih, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja. Potnikova potna listina mora veljati še najmanj 6 mesecev po predvidenem zaključku potovanja, pravočasno mora poskrbeti za pridobitev dovoljenj oz. soglasij tuje države za vstop, v kolikor so potrebna, prav tako mora pravočasno v celoti poskrbeti za izpolnjevanje obveznih zdravstvenih in ostalih pogojev za vstop v tujo državo.
 • Potnik je dolžan poskrbeti, da mu njegov videz ali obnašanje ne oteži oz. onemogoči oprave obmejnih, carinskih oz. zdravstvenih formalnosti, prav tako je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih, hotelskih oz. drugih nastanitvenih objektih in v s temi objekti povezanih objektih, red na prevoznih sredstvih ter v vseh primerih sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve v skladu z načelom dobre vere in poštenja.
 • Potnik je dolžan poskrbeti za svoj pravočasen prihod na izhodišče potovanja ne glede na to, ali si je prevoz do izhodišča organiziral sam ali pa mu ga je organizirala agencija, pri tem je še posebej dolžan upoštevati morebitna tozadevna navodila organizatorja oz. drugega ponudnika potovalnih storitev. Morebitna potnikova zamuda iz kateregakoli razloga (tudi v primeru višje sile) gre izključno v njegovo breme, razen v kolikor se izkaže, da je do nje prišlo izključno zaradi malomarnosti agencije pri izrecno dogovorjeni organizaciji potnikovega prevoza do izhodišča potovanja.
 • Potnik naj bo pri izbiranju storitev, ki jih ponujajo hotelir oz. drugi ponudniki storitev na destinaciji, in ki niso vključene v pogodbi o potovanju, posebno skrben, da ga po njihovi izvedbi ne preseneti cena, kakovost ali čas zaključka storitve, zato naj si predhodno pridobi vse potrebne informacije pri ponudniku.
 • V primeru razglasitve posebnih varnostnih razmer v določeni državi ali regiji se je potnik dolžan dosledno držati navodil pristojnih oblastvenih organov.
 • Potnik se je ob nastopu potovanja dolžan izkazati s potovalnim dokumentom organizatorja oz. agencije - voucherjem. V kolikor potnik potovalnih dokumentov ne bi prejel 4 do 5 dni pred odhodom, je dolžan razloge za to nemudoma poiskati na prodajnem mestu.
 • V kolikor potnik ne upošteva svojih obveznosti iz tega člena, odgovarja organizatorju oz. agenciji za povzročeno škodo, organizator oz. pooblaščena agencija pa sta razbremenjena vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

UPORABA PODATKOV

 • Agencija zbira, obdeluje in posreduje osebne podatke potnikov zaradi izvedbe pogodb o potovanju oz. rezervacij turističnih storitev ter za izvajanje potrebnih ukrepov pred sklenitvijo le-teh, vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta. V kolikor delujejo izvajalci turističnih storitev, kot so hotelirji, prevozniki, vodniki in podobno, ki jim je zaradi izvedbe potovanja potrebno posredovati potnikove osebne podatke, zunaj jurisdikcije EU, ravni njihovega varovanja, kot je zagotovljena po predpisih EU in njenih članic, ni mogoče zagotoviti. Enako velja glede podrobnosti iz potnikovih potnih listin oz. podatkov o zdravstvenih oz. medicinskih zadevah, ki jih potnik sporoči agenciji, in jih je treba posredovati zaradi izvedbe pogodb o potovanju oz. rezervacij turističnih storitev. Šteje, da je potnik, ki je sklenitelj pogodbe oz. naročnik rezervacije na poizvedbo, osebne podatke sopotnikov, ki jih navede ob sklepanju pogodbe oz. podaji naročila, pridobil z njihovim soglasjem in vedenjem o vsebini pogodbe oz. naročila, ki se nanašajo na njihove osebne podatke, in je tem sopotnikom izključno odgovoren za posredovanje njihovih osebnih podatkov agenciji. Potnik s sklenitvijo pogodbe oz. z naročilom rezervacije na poizvedbo glede na zakoniti interes agencije pristaja na uporabo agenciji posredovanih osebnih podatkov tudi za namene statistične obdelave, pošiljanja obvestil, povezanih s potovanjem, nadzora kvalitete in obveščanja o ponudbi agencije, pri čemer sme agencija za zadnje navedeni namen osebne podatke potnikov, kot so ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka posredovati zunanjemu izvajalcu, ki takšna obvestila o ponudbi personalizira oz. odpošlje. Če potnik obdelave podatkov iz tega odstavka ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje, lahko pa to svoje soglasje prekliče naknadno, prav tako lahko uveljavlja vse ostale mehanizme, ki mu jih za varovanje njegovih osebnih podatkov zagotavljajo splošni predpisi, kot so npr. pravica do dostopa do osebnih podatkov, njihovega popravka ali izbrisa, omejitve uporabe, prenosa k drugemu upravljavcu ter pravica do pritožbe pri državnem nadzornem organu.

REŠEVANJE PRITOŽB

 • Če pride do nekvalitetne oz. nepopolne izvedbe pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev, lahko potnik zahteva znižanje cene dogovorjenega paketnega potovanja, če pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine.
 • Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene, v kolikor pri predstavniku oz. vodniku organizatorja v kraju samem neustreznosti storitve ne reklamira takoj oz. v kolikor pri reševanju zapleta ne ravna v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V kolikor organizatorjev predstavnik oz. vodnik nista dosegljiva v razumnem času, je potnik dolžan pomanjkljivosti sporočiti na dežurno telefonsko številko agencije +386 51 674 000, na kateri pod imenom Sončkova asistenca deluje pomoč potnikom. Za odpravo manjših pomanjkljivosti storitve, ki ne vplivajo na pogodbeno ceno, naj se potnik obrne neposredno na ponudnika storitve (npr. hotelirja, prevoznika), v kolikor pa s tako svojo zahtevo ne bi bil uspešen, naj o tem nemudoma obvesti organizatorjevega predstavnika oz. vodnika. Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavi z organizatorjevim predstavnikom oz. vodnikom, ter z materialnimi dokazi (fotografije in podobno), do katerih je v času bivanja lahko prišel brez posebnega napora.
 • Potnik lahko od organizatorja paketnega potovanja zahteva znižanje cene oz. povrnitev škode s pisnim zahtevkom v zakonsko določenem prekluzivnem roku. V kolikor potnik tak zahtevek naslovi na agencijo, ga ta, v kolikor ni sama organizirala njegovega potovanja, posreduje organizatorju.
 • Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do trikratnika cene pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev zanj; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator. Če mednarodne konvencije, ki zavezujejo državo, v kateri ima sedež organizator potovanja, omejujejo obseg povrnitve škode ali pogoje, pod katerimi ponudnik posameznih potovalnih storitev, ki so del turističnega paketa, odgovarja za povrnitev škode, se je organizator upravičen sklicevati tudi na te omejitve.
 • Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.
 • Potnikom je pri reševanju spora z agencijo v primeru spletne rezervacije lahko v pomoč tudi spletna platforma na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

 • V kolikor je posamezno določilo teh pogojev drugačno od določil v programu ali letaku za posamezno potovanje, veljajo določila programa oz. letaka.
 • Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu.
 • V kolikor ti pogoji potniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot mu gredo po predpisih, veljavnih na območju Republike Slovenije, se v primeru kogentnosti določil teh predpisov v morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.

SODNA PRISTOJNOST

 • V primeru spora, ki ga potnik in agencija ne bi mogla zgladiti mirnim potem, morebiti prizadeti potnik kot upnik izbere krajevno pristojno sodišče po svoji izbiri med sodiščem, na območju katerega ima sam prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, sodiščem, na območju katerega ima sedež agencija, in sodiščem, na območju katerega je bila sklenjena pogodba, morebiti prizadeta agencija kot upnik pa izbere krajevno pristojno sodišče po svoji izbiri med sodiščem, na območju katerega ima potnik prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, sodiščem, na območju katerega ima sama sedež, in sodiščem, na območju katerega je bila sklenjena pogodba.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

 • Hoteli so označeni v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času oblikovanja ponudbe, na katero organizator oz. agencija nima nikakršnega vpliva, se pa pričakuje, da jo pravilno povzame, tudi če sam izrazi njihovo lastno oceno.
 • Delovanje klimatskih naprav je v nekaterih objektih vezano na določeno sezono, ponekod pa na pojav visokih temperatur in je v izključni pristojnosti hotelirja. V novejših hotelih je delovanje klimatske naprave vezano na prisotnost gostov v sobi in zaprtost balkonskih vrat.
 • Svetujemo, da potnik pred rezervacijo v katalogu ali pri prodajalcu preveri režim delovanja klimatske naprave v objektu, saj nedelovanje klimatske naprave iz zgoraj opisanih razlogov ne predstavlja pomanjkljivosti turističnega aranžmaja.
 • Pojav žuželk in insektov, ki v omejenem obsegu prehajajo skozi rege v stavbnem pohištvu ter odprtine, namenjene prezračevanju, je v objektih, še posebej tistih v naravnem okolju, povsem običajen in kot tak ne more biti predmet pritožbe. V kolikor zgornje pri gostih povzroča določeno nelagodje, se lahko obrnejo na recepcijo objekta, ki bo, v okviru svojih zmožnosti, poskusila zagotoviti zmanjšanje pojava ali zamenjavo sobe.
 • Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta tudi pijača.
 • Posebej izpostavljamo, da večina ponujenih potovalnih storitev ni primerna za gibalno omejene osebe, zato naj potnik prodajalca natančno seznani s takšnimi omejitvami že v fazi seznanjanja s ponudbami.

KRAJ POTOVANJA

 • Kot kraj potovanja šteje kraj, v katerem se nahaja prenočitveni objekt, ki je predmet konkretne pogodbe o potovanju. V kolikor s pogodbo o potovanju ni določen konkretni prenočitveni objekt, se kot kraj potovanja šteje letoviška regija, v kateri se nahaja s pogodbo o potovanju dogovorjen potencialni oz. z imenom ali drugimi opredelilnimi znaki določljiv prenočitveni objekt. Letoviška regija je polno območje posameznega turističnega središča, do koder segajo vplivi tega središča, če pa se potovanje opravlja po zraku ali po vodi, območje letoviške regije predstavlja tudi širši teritorij, ki ga zaradi zračnega ali vodnega dostopa pokriva letališče ali pristanišče tega teritorija.

NASTANITEV, ŽELJE POTNIKOV

 • V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega - orientacija, določeno nadstropje...), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem nastanitvenem objektu. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja oz. agencija nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.
 • Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta največkrat ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je običajno majhna in ima slabšo lego.
 • Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Največkrat gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da lahko zložljiva postelja bistveno omeji gibanje v sobi. Enaka opozorila veljajo za dvoposteljne sobe z dodatnim ležiščem.
 • V skladu s hotelskimi uzancami in standardi soba z oznako »morska stran« (MS) pomeni sobo, ki se nahaja v delu hotela, obrnjenem proti morju in, razen v kolikor organizator eksplicitno navaja drugače, ne pomeni nujno »pogleda na morje«. Slednjega lahko, še posebej v nižjih nadstropjih, ovirajo različne arhitekturne ali naravne ovire, kot so objekti, drevesa, geografske danosti in podobno. Soba z oznako »park stran« (PS) pomeni sobo, ki se ne nahaja v delu hotela, obrnjenem proti morju, razen v naravo pa lahko takšna soba ponuja pogled tudi na parkirišče, cesto, sosednje objekte...
 • Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 16. uro ter apartmajev med 14. in 16. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo oz. apartma zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oz. zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega nastanitvenega objekta.

FAKULTATIVNI IZLETI

 • Fakultativne izlete in oglede na potovanju organizirajo lokalne agencije, ki jih ponujajo hotelirju zaradi popestritve njegove ponudbe. Organizator na izvedbo teh izletov nima nikakršnega vpliva in za pravilnost izvedbe takih izletov oz. ogledov ne prevzema odgovornosti, saj je njihova izvedba izven njegove sfere delovanja, četudi organizatorjevi predstavniki na določeni destinaciji potnike seznanijo s ponudbo teh izletov in jim pomagajo pri zagotovitvi njihove udeležbe na takih izletih ali ogledih.
 • Zaradi varovanja svojih pravic v primeru neustrezne izvedbe takšnega izleta ali ogleda se potnik obrača neposredno na izvajalca take storitve.

SPLOŠNA DOLOČBA

 • Določila tega dela veljajo skupaj z določili 1. dela teh Splošnih pogojev le za aranžmaje, kjer kot organizator potovanja nastopa Turistična agencija Sonček d. o. o. (v nadaljevanju organizator) in za primere iz 3. alineje uvodnega določila 1. dela teh Splošnih pogojev.

CENA ARANŽMAJA

 • Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v cenikih oz. programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih storitev zaradi sprememb cene goriva ali drugih virov energije, ravni davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi, ki jih naložijo tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo paketnega potovanja, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in na letališčih oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana cena potovanja. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 8 % ni potrebno, v kolikor pa je podražitev večja, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe, ne da bi mu bilo treba plačati škodo.
 • V kolikor med sklenitvijo pogodbe in začetkom paketnega potovanja pride do znižanja prej navedenih stroškov, ima potnik pravico do znižanja cene. V tem primeru si lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel.
 • Cena se na novo določi tako, da se upošteva le odstotkovna sprememba v spremenjenem strošku, pri čemer se upošteva njegov strukturni delež v času sklenitve pogodbe.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA SPREMEMBE PROGRAMA IN ODPOVEDI

 • Organizator lahko delno ali popolnoma odpove paketno potovanje, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ne bi bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi oz. zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.
 • Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena nastanitve ne bremeni potnika.
 • Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko organizator spremeni program tako, da ga v skladu z realnimi možnostmi opravi v drugačnem vrstnem redu.
 • Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja, ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja. V kolikor v programu ni posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja, veljajo naslednja merila:
  • za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80 % zasedenosti letala;
  • za avtobusne aranžmaje 45 potnikov;
  • za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 25 potnikov;
  • za potovanja na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v skupini.
 • Organizator je dolžan potnike o odpovedi obvestiti v zakonskem roku pred začetkom izvedbe aranžmaja. V takem primeru organizator potniku ni odškodninsko odgovoren, do predvidenega dne pričetka potovanja pa mu je dolžan vrniti prejeto kupnino.
 • Organizator si pridržuje pravico do spremembe časa pričetka oz. zaključka paketnega potovanja in smeri potovanja zaradi sprememb pogojev za potovanje oz. nastopa izrednih okoliščin brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
 • Organizator odškodninsko ne odgovarja za prevoznikove zamude, kakor tudi ne za spremembe programa, do katerih bi prišlo zaradi njih.
 • V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja v skladu s temi pogoji potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

 • Če želi potnik odstopiti od pogodbe o paketnem potovanju, mora to storiti pisno. Osnovo za obračun stroškov predstavlja trenutek organizatorjevega prejema potnikovega odstopa od pogodbe, pri tem naj potnik upošteva običajni delovni čas prodajne službe organizatorja potovanja med 9.00 in 13.00, ob petkih pa do 12.00.
 • V primeru odpovedi, se obračunajo naslednji stroški odpovedi:
  do 30 dni pred odhodom 20 % vrednosti aranžmaja
  29 do 22 dni pred odhodom 40 % vrednosti aranžmaja
  21 do 15 dni pred odhodom 60 % vrednosti aranžmaja
  14 do 8 dni pred odhodom 80 % vrednosti aranžmaja
  7 dni do vključno dneva odhoda 100 % vrednosti aranžmaja
 • Stroški odpovedi v višini 100 % vrednosti se obračunajo tudi v primeru, če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali v nastanitvenem objektu (no show), ali odpove aranžma oz. prekine potovanje že po njegovem začetku. V primeru, ko ponudnik prodane posamezne potovalne storitve ne omogoča za potnika ugodnejše rešitve, se stroški odpovedi v višini 100 % vrednosti obračunajo tudi v primerih, če potnik odstopi od pogodbe o posamezni potovalni storitvi (prevoz, nastanitev, rent a car, vstopnice ipd) oz. od pogodbe o povezanem potovalnem aranžmaju ali če te potovalne storitve ne koristi, ne glede na to, ali je ponudnik agencija ali kdo tretji.
 • Potnikova odpoved na plačano prijavnino in stroške zavarovanja ne vpliva, poleg teh ga bremenijo tudi stroški odpovedi, ki se obračunajo po gornji tabeli.